Gokinjo

45bc83aa.JPG-monogatari.
Ie no soba no tosho-kan de mitsukete shimatta!

Yonda koto nai manga wa mada, jisho ga nai to kaidoku funou nanode tosho-kan ni aruto benri desu.

..tteka jimoto no tosho-kan yori manga no shinazoroe E-janeeka!!